Inkomensbeleid
line
Home
Index

Privacyverklaring Stichting Bewonersplatform Kerkrade-West

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Contact

Inkomensbeleid / Armoedebeleid

Armoede (het hebben van te weinig inkomsten in verhouding tot de uitgaven) kent diverse definities. Armoede is het hebben van te weinig bestaansmiddelen om aan de wezenlijke menselijke levensbehoeften te voldoen. De meest wezenlijke levensbehoeften zijn onder andere voedsel, kleding en huisvesting. Naast de materiŽle armoede bestaat ook geestelijke armoede.

Onder armoede in brede zin wordt verstaan: sociale uitsluiting. Hierbij spelen de volgende dimensies een rol: inkomen, maatschappelijke participatie, opleidingsniveau, gezondheid, zelfredzaamheid, wonen en leefomgeving.

Naast een omschrijving van de armoede, kan deze ook worden onderverdeeld in zes vormen:
1. de harde kern - Veel gezinnen leven al gedurende meerdere generaties in armoede. Deze groep omvat op de eerste plaats de zogenaamde “autochtone generatie-armen”, maar in toenemende mate gaan ook allochtone gezinnen tot deze groep behoren. Vaak is dat in combinatie van factoren: lage opleiding, slechte gezondheid (zowel lichamelijk als geestelijk) en continue schuldenproblematiek.
2. langdurige uitkeringsafhankelijkheid - Deze groep omvat vooral eenoudergezinnen en/of tienermoeders met een WWB-uitkering. Als deze situatie langer dan drie jaar duurt, wordt de binding met de maatschappij in tal van opzichten problematisch. Er ontstaat een negatieve spiraal: geen arbeidsparticipatie, weinig geld om mee te kunnen doen in termen van sociale contacten, opleiding, vrijetijdsbesteding ect.
3. werkende armen, hard werken voor weinig geld - Meer dan de helft van de alleenstaande ouders heeft wel betaald werk, maar dit is vaak niet voldoende om mee rond te komen. Bij deze groep behoren o.a. de kleine middenstanders; zelfs als hun inkomen feitelijk onder de armoedegrens ligt, doen ze vaak geen beroep op inkomensondersteunende maatregelen vanwege het taboe op armoede.
4. de nieuwe armen - Een groeiende groep gezinnen krijgt te maken met een plotseling sterk veranderende financiŽle situatie, bijvoorbeeld door werkloosheid of echtscheiding. deze gezinnen hebben vaak problemen met budgettering en slagen er niet in hun uitgavenpatroon aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. Daardoor ontstaan schulden en wordt armoede structureel.
5. frictiearmen - Bij frictiearmen is er sprake van tijdelijke armoede. Veelal kunnen gezinnen hier wel mee omgaan, als het tenminste niet te lang duurt en ze voldoende reserves hebben.
6. psychologische armoede: het gevoel niet mee te kunnen doen - Tenslotte kan er nog een groep gezinnen worden genoemd die niet arm zijn, maar zich wel arm voelen. Deze gezinnen vergelijken hun eigen consumptiepatroon met dat wat in de media als normale of zelfs als onmisbare consumptie wordt gezien: merkkleding, hebbedingetjes, vakanties ect.. Het gevoel van ouders dat zij hun kinderen niet genoeg kunnen geven, kan aanzetten tot riskant financieel gedrag, zoals veel lenen, wat weer leidt tot feitelijke armoede.

Het lokale armoedebeleid in Kerkrade:
- maatschappelijke participatie
- individuele bijzondere bijstand
- schuldhulpverlening
- kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen
- collectieve zorgverzekering voor de minima
- langdurigheidstoeslag

Het ontdekken van armoede:
Bij het ontdekken van armoede is een rol weggelegd voor o.a. het sociale wijkteam (ouderenadviseur, wijkmanager, zorgaanbieder), maar ook voor het Bewoners- en Wijkplatform, religieuze instellingen, stichting ruggesteun en ouderenorganisaties.
Verder moet in overleg met andere partijen met grote maatschappelijke verantwoording, zoals wooncorporaties, nutsbedrijven en banken een regeling tot stand komen om een vroegtijdige signalering van mensen betalingsachterstanden.

In de onderliggende pagina’s vindt u alvast informatie over zaken als: wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), sociaal wijkpunt, voedselbank.
Wilt u in contact komen met een van deze instanties dan kunt u terecht op het spreekuur van het Sociaal Wijkteam of maak via ons secretariaat een afspraak met onze deskundige voor een vrijblijvend vertrouwelijk gesprek. bewonersplatform@kerkrade-west.nl.

Een niveau terug
Sociaal wijkpunt Kledingbank
Voedselbank WMO
Consuminderen
Budgetbeheer
[Platform Kerkrade-West] [Wie zijn wij] [Werkgroepen] [Wijk & Buurt] [Wijkvoorzieningen] [De buurten van West] [Thuis in eigen wijk] [Service] [Index]

© bp-west