Wie zijn wij
line
Home
Index

Privacyverklaring Stichting Bewonersplatform Kerkrade-West

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Contact

Kerkraadse bewoners hebben invloed op beleid via bewonersplatforms

Wat zijn bewonersplatforms?
De drie platforms van bewoners in Kerkrade zijn een aantal jaren geleden in het leven geroepen toen de gemeente Kerkrade in het kader van wijkontwikkeling wijkplatforms installeerde, waarin ook een afvaardiging van bewoners kon plaats nemen.

Bewonersplatforms en gemeente werken samen aan het bevorderen van bewonersparticipatie in het kader van leefbaarheid en wijkontwikkeling. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de expertise en deskundigheid van de leden van het bewonersplatform. Denk hierbij aan de communicatie met burgers, het bespreekbaar maken van signalen uit de wijk in het wijkplatform en het bevragen door een bewonersplatform van burgers over plannen op het gebied van wijkontwikkeling.

Uitgangspunten voor alle drie platforms
De volgende punten geven nog meer duidelijkheid wat bewonersplatforms zijn en waar zij voor staan, namelijk:
* ze zijn onafhankelijk en zelf verantwoordelijk voor de organisatie van het bewonersplatform;
* ze streven geen politieke doelstellingen na;
* ze streven ernaar de participatie van bewoners in het kader van wijkgericht werken te stimuleren;
* ze spreken niet namens de bewoners van de wijk, maar hebben een antennefunctie in de wijk.
   ze fungeren als ontvanger en zender van signalen die relevant zijn op het gebied van wijkontwikkeling;
* de bewonersplatforms zijn vaste gesprekspartners voor de gemeente Kerkrade in het wijkgericht werken en
   kunnen de gemeente gevraagd en ongevraagd over wijkgericht werken adviseren.

Bewonersplatform Kerkrade West
Het Bewonersplatform Kerkrade-West is een netwerk van wijkbewoners dat geregeld bij elkaar komt om zaken te bespreken die de gehele wijk dan wel de verschillende buurten daarin aangaan. Het Bewonersplatform heeft daarvoor een convenant gesloten met de gemeente waarin de afspraken en bevoegdheden zijn vastgelegd.
Sinds januari 2001 is het Bewonersplatform Kerkrade-West actief in de wijk. In december 2008 werd het Bewonersplatform ingeschreven als “Stichting Bewonersplatform Kerkrade-West”.

Samen met het wijkplatform vormt het bewonersplatform de schakel tussen de inwoners van Kerkrade-West en de bestuurlijke organen van de gemeente.

Het dagelijks bestuur van het Bewonersplatform is afgevaardigd in het Wijkplatform Kerkrade-West. Dit orgaan heeft een adviesfunctie richting gemeente. In het Wijkplatform zitten behalve een afvaardiging van het Bewonersplatform ook personen die actief zijn in het maatschappelijk middenveld (onderwijs, politie, welzijnswerk, middenstand, ondernemers, woningcorporaties etc.) en ambtenaren van de gemeente Kerkrade. Voorzitter van het Wijkplatform Kerkrade-West is wethouder Leo Jongen.

Het Bewonersplatform Kerkrade-West komt zo'n 6-8x per jaar bij  elkaar, waarvan 4x als voorbereiding op vergaderingen van het  Wijkplatform.

Via deze website, en andere media, houden wij u op de hoogte van de ontwikkeling en de bijdragen van het platform in de buurten van de wijk Kerkrade-West.

Bewoners kunnen zaken schriftelijk aanhangig maken bij het Bewonersplatform Kerkrade-West,
E-mail: bewonersplatform@kerkrade-west.nl

 

Een niveau terug
Wijkoverleg Wijkindeling
Wijkagenda
Missie
Ook meedoen
Contacteer het Bewonersplatform
financien
Werkgroepen bewoners