Zorg & Samenleving
line
Home
Index

Privacyverklaring Stichting Bewonersplatform Kerkrade-West

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Contact

Belangrijkste instrument in het leveren van de juiste zorg, aan de juiste mensen, op het meest gewenste moment is de ‘Wet Maatschappelijke Ondersteuning’ (WMO).

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is bedoeld om ondersteuning te bieden aan groepen burgers die vanwege beperkingen niet in staat zijn om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. Dat kunnen fysieke beperkingen zijn (bijvoorbeeld bij gehandicapten en ouderen), of verstandelijke beperkingen. ook kunnen de beperkingen voortkomen uit de situatie waarin iemand leeft of opgroeit.

De WMO is een relatief jonge wet. de wet is pas op 1 januari 2007 in werking getreden. Gemeenten zijn als lokale overheid (en als enige overheidslaag) verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO.

Gemeenten moeten  burgers en belanghebbenden betrekken bij het opstellen van hun plannen Ťn ze moeten -voordat de plannen aan de gemeenteraad voorgelegd worden- het oordeel en commentaar vragen van de belanghebbenden. De reactie van de belanghebbenden moet meegestuurd worden aan de raad. Het is in de WMO dus nadrukkelijk: voor Ťn met ons!

De gemeente Kerkrade heeft voor die inspraak- en adviesfunctie van de doelgroepen een WMO-raad geformeerd, bestaande uit vertegenwoordigers van de representatieve organisaties. In de WMO-raad krijgen de belanghebbenden bij de WMO op het lokale niveau in directe zin een stem.

Bij het maken van de WMO heeft men zich gerealiseerd dat het beleid alleen succesvol kan zijn als aan een drietal randvoorwaarden om te kunnen ‘meedoen’ is voldaan.

-. Sociale samenhang en leefbaarheid. Als niemand zich iets gelegen laat liggen aan de sores van een ander, dan wordt dat ‘meedoen’ wel heel moeilijk. Deze randvoorwaarde draait eigenlijk om het begrip ‘burgerschap’. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid moet gebeuren heel dicht bij waar mensen wonen: in dorpen en buurten. En het beleid kan te maken hebben met alles was ontmoeting en uitwisseling tussen mensen kan bevorderen. Van dorps- en buurthuizen tot aan een veilige hangplek maar ook buurtwerk draagt hier een belangrijk steentje aan bij.

- Informatie, advies en cliŽntondersteuning. Hoe kom je aan informatie over wat voor jou een geschikt traject zou zijn om weer actiever te worden? Wie geeft je advies? Wie begeleidt je daarbij? Zeker als de problemen nog helemaal niet zo groot zijn, is het heel belangrijk dat informatie, advies en ondersteuning gemakkelijk te vinden zijn. Dat geldt voor de doelgroepen, maar ook voor hun familie en hun kennissen of hun buren.

- Mantelzorgers en vrijwilligers. Voor heel veel mensen is ‘meedoen’ alleen maar mogelijk als er mensen zijn die tijd, soms heel veel tijd, besteden aan de zorg en de begeleiding. Het is dus zaak die mensen heel goed te ondersteunen, omdat ze de sleutel vormen tot het ‘meedoen’ van anderen.

De drie Kerkraadse Bewonersplatforms hebben een gezamenlijke vertegenwoordiging in het WMO-platform. Heeft u ideeŽn of voorstellen voor beleidswijzigingen geef deze dan door aan de secretaris van uw eigen bewonersplatform.

Een niveau terug
[Platform Kerkrade-West] [Wie zijn wij] [Werkgroepen] [Economie & Toerisme] [Communicatie] [Ouderenplatform] [Zorg & Samenleving] [Bewonersprojecten] [Wijk & Buurt] [Thuis in eigen wijk] [Service] [Index]

© bp-west