Hamstraat
line
Home
Index

Privacyverklaring Stichting Bewonersplatform Kerkrade-West

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Contact

Verkeersoverlast Hamstraat

Naar aanleiding van aanhoudende klachten van bewoners van de buurt Gracht over de overlast van het verkeer op de nieuwe Hamstraat, gelegen tussen de geluidswal van de Buitenring Parkstad en de woonhuizen, schreef het Bewonersplatform Kerkrade-West een brief aan Provinciale staten Limburg en de gemeente Kerkrade.

Provinciale Staten van Limburg   College van Burgemeester en
De Heer E. Geurts                         Wethouders Gemeente Kerkrade
Postbus 5700                                 Postbus 600
6202 MA  MAASTRICHT              6460 AP  KERKRADE

Kerkrade, 20 oktober 2018

Mijnheer, Mevrouw,

In april 2018 werd bij de buurt Gracht in Kerkrade-West de nieuwe Buitenring Parkstad in gebruik genomen. Ondanks de eerder door bewoners geuite bedenkingen en bezwaren moet geconstateerd worden dat de uitvoering boven verwachting is verlopen. Door het aanbrengen van het transparante geluidsscherm is ook de gevreesde geluidsoverlast door het verkeer op de Buitenring Parkstad  beperkt gebleven. Ook de aanpassingen in de omgeving met natuurcompensatie, wandelpaden e.d. zijn zonder meer een aanwinst. Onze complimenten hiervoor.
Tussen de Buitenring Parkstad, met het geluidsscherm, en de nabijgelegen woningen is een weg aangelegd die de buurt Gracht bereikbaar moet houden voor de bewoners, de Hamstraat. De situatie op de weg vraagt om uw aandacht.
De Hamstraat is bedoeld om de buurt voor automobilisten, fietsers en voetgangers bereikbaar te houden nu de wijk aan zuidzijde afgesneden is door de Buitenring Parkstad. In de huidige situatie wordt de smalle weg door veel automobilisten echter gebruikt als snelle doorgaande weg enerzijds richting Kerkrade en Duitsland en anderzijds richting Simpelveld en Roda Boulevard. De verkeersdrukte op deze weg is zodanig toegenomen dat de bewoners er in ernstige mate overlast van ondervinden. De vele auto’s en motoren produceren niet alleen veel stank maar vooral veel geluid dat door de mooie geluidswand weerkaatst wordt richting woonhuizen. Ook de hoge snelheden waarmee dat gebeurt dragen aan deze ongewenste situatie bij.
Als bewoners van Kerkrade-West willen wij u een aantal verbeterpunten aandragen.
-De bebording vanaf de autoweg N281 stuurt automobilisten met bestemming Kerkrade mensen via de Beitel richting Hamstaat. Dit verkeer hoort de afslag bij Avantis te nemen om op de Buitenring te komen. Het autoverkeer vanuit Simpelveld moet via de N281 gaan rijden richting Avantis en daar de Buitenring oprijden.
-De bebording aan de Kerkraadse zijde van de rotonde bij de Hamstraat/Buitenring, bedoeld voor het vrachtverkeer van en naar het Industrieterrein Willem Sophia zodanig veranderen dat het verkeer niet rechtdoor rijdt maar de volgende afslag neemt richting Buitenring.
-Gezien het feit dat de spoorbrug over de Miljoenenlijn op de Locht nog geruime tijd niet gebruikt kan worden is het wenselijk om automobilisten d.m.v. duidelijke bebording te verwijzen naar de N281.
-De huidige snelheden op de Hamstraat zijn erg hoog. We stellen voor om de maximumsnelheid tussen Locht en Grachterstraat te verlagen naar 30 km/uur. Verder ook de maximumsnelheid tussen Locht en Beitel te verlagen tot 60 km/uur. Door het verlagen van de snelheden zal het geluidsniveau afnemen en de reistijd langer worden.
-De trottoirs langs de Hamstraat vanaf de Calbertsweg richting Locht zijn niet begaanbaar gemaakt voor mensen die moeilijk ter been zijn. Het voetpad dient een vaste constructie te hebben en niet van los grind. De bereikbaarheid is belangrijk omdat mensen die gebruik willen maken van het openbaar vervoer richting Duitsland op de Locht moeten instappen.
-De verlichting tussen Caecilia-Gracht en Locht is onvoldoende voor fietsers en voetgangers en kan op enkele punten nog verbeterd worden.

Graag gaan we met u in gesprek over de mogelijkheden om de ongewenste effecten te niet te doen. We zijn er van overtuigd dat we dat samen, zonder al te grote investeringen kunnen bewerkstellen.

In afwachting van uw reactie,

Bewonersplatform Kerkrade-West
Mede namens de bewoners van Agatha-Gracht,
Birgitta-Gracht, Caecilia-Gracht en Dorothea-Gracht.

 

Het antwoord van de Provincie Limburg:Bewonersplatform Kerkrade-West
Postbus 1166
6460 BD KERKRADE


ClusterWEGABehandeldM.C.A. Henfling
E-mailmca.henfling@prvlimburg.  nlTelefoon
Ons kenmerk2018/77233Uw kenmerk
Vpl.nummerMaastricht9 november 2018
Bijlage(n)Verzonden9 november 2018


Onderwerp Hamstraat

Geachte,

Wij hebben uw brief d.d. 20 oktober j .l. in goede orde ontvangen . Dank voor de complimenten.

De door u geschetste en ervaren overlast als gevolg van het verkeer op de Hamstraat is ons bekend. Bij de openstelling van deze nieuwe weg is door gedeputeerde Geurts toegezegd dat de Provincie Limburg de verkeerssituatie op de Hamstraat in de gaten houdt en in samenspraak met de toekomstige wegbeheerder, de gemeente Kerkrade, deze situatie evalueert en indien nodig aanvullende maatregelen afstemt.

Als eerste actie is de verkeersintensiteit op de Hamstraat ter hoogte van de wijk de Gracht gemeten. De resultaten van deze metingen zijn recent bekend geworden. In totaal is tussen de Calbertsweg en Grachterstraat gedurende acht dagen (van 19 september tot en met 27 september) gemeten, de resultaten (gemiddeld per dag) treft u in onderstaande tabel aan.

RichtingAantal geteldVoertuig
Calbertsweg  - Grachterstraat 2274 Auto's
Grachterstraat  - Calbertsweg 1809 Auto's
Calbertsweg  - Grachterstraat 54 Vrachtauto's
Grachterstraat - Calbertsweg 46 Vrachtauto's
Totaal Hamstraat 4083 Auto's per dag
Totaal Hamstraat 100 Vrachtauto's  per dag


Van alle getelde voertuigen rijdt 25 % harder dan 60 km/uur, waarbij opvalt dat vooral in de richting van de Beitel vaker harder dan 60 km/uur wordt gereden (39 %) dan in de richting van Willem Sophia (7 %).

Volgens het verkeersmodel Parkstad geldt voor dit wegvak (in prognosejaar 2030) een verkeersintensiteit van 4.600 mvUetmaal. Op basis van de tellingen zijn de gemeten intensiteiten op dit moment dus lager dan die volgens het verkeersmodel. Indien rekening wordt gehouden met een eventuele jaarlijkse stijging van de verkeersintensiteit, verwachten wij ook in het prognosejaar 2030 geen overschrijding van de voorspelde 4.600 mvUetmaal. Op de meeste wegen in Parkstad heeft de afgelopen jaren namelijk helemaal geen groei plaatsgevonden.

Daar staat tegenover dat het aantal gemeten vrachtwagens hoger is dan bedoeld. Voor de Hamstraat tussen de Locht en de Steenbergstraat geldt immers een vrachtverbod. Deze situatie aangaande het aantal vrachtwagens alsmede het aantal snelheidsovertredingen is zorgelijk . Op basis hiervan wordt gedacht aan en toegewerkt naar de volgende maatregelen:
1)Vrachtwagensluis. Hiermee wordt het fysiek onmogelijk gemaakt dat vrachtwagens het vrachtwagenverbod negeren. Deze maatregel kan pas gerealiseerd worden op het moment dat de busverbinding van Arriva een andere route gaat nemen. Op dit moment voert de gemeente Kerkrade daar gesprekken over;
2)Snelheidsremmende maatregelen. De gemeente Kerkrade is aan het bekijken welke aanvullende snelheidsremmende maatregelen op de Hamstraat gerealiseerd kunnen worden;
3)Handhaving door politie. De gemeente Kerkrade bespreekt met de politie op welke manier handhaving het beste kan worden ingezet.

Het is helaas nog niet duidelijk of en wanneer bovengenoemde maatregelen daadwerkelijk ge´mplementeerd kunnen worden. We gaan (mits uitvoerbaar) vooralsnog uit van implementatie op korte termijn. Zodra hier duidelijkheid over is zullen we dit melden.

Naast bovengenoemde korte termijn maatregelen wordt voor de langere termijn ook gekeken naar een reconstructie van de Hamstraat tussen de Locht en de Beitel. De reconstructie zou zodanig vorm gegeven kunnen worden dat de verkeersstroom tussen de Beitel en Horbach de dominante verkeerstroom gaat worden .

Het door u aangedragen verbeterpunt ten aanzien van de bewegwijzering zullen wij zowel met de provinciale wegbeheerder als met de gemeentelijke wegbeheerder bespreken. De verlichting langs de Hamstraat richting de Locht heeft onze aandacht. Op korte termijn worden tijdelijke lichtmasten geplaatst op het kruispunt HamstraaUtoerit Locht. Begin volgende jaar worden definitieve masten geplaatst.

De inhoud van deze brief is met de gemeente Kerkrade afgestemd en zal als kopie aan de gemeente worden toegezonden.

Wij gaan er van uit u hiermee voor dit moment voldoende te hebben ge´nformeerd . Indien gewenst zijn wij gaarne bereid een en ander nader aan u toe te lichten en te bespreken.


Gedeputeerde Staten van Limburg namens dezen,
 

ing. M.A. Luijten
projectmanager Buitenring Parkstad Limburg Wegaanleg
 

[Platform Kerkrade-West] [Wie zijn wij] [Werkgroepen] [Economie & Toerisme] [Communicatie] [Ouderenplatform] [Zorg & Samenleving] [Bewonersprojecten] [Wijk & Buurt] [Thuis in eigen wijk] [Service] [Index]

© bp-west